­

phone

desktop

 

Voor het deelnemen aan de cursussen van O&O geldt een aantal spelregels: de cursusvoorwaarden.
Een cursist die zich opgeeft voor een O&O-cursus verklaart daarmee akkoord te zijn met de cursusvoorwaarden.

Voorwaarden voor inschrijving en deelneming aan O&O-cursussen c.q. Modules

Inschrijving
Modules staan alleen open voor diegene die persoonlijk lid is van O&O. Het lidmaatschap geldt voor het gehele lopende jaar. Contributie wordt niet geretourneerd, indien men afziet van een cursus of indien de cursus is volgeboekt. (Zie voor het lidmaatschap de voorwaarden bij de tab lid worden.)
De toelating voor Modules/ Workshops geschiedt op volgorde van binnenkomst en betaling.
Inschrijven kan alleen door het invullen van het digitaal inschrijfformulier op de website van O&O en gelijktijdige betaling.
Hiervoor heeft men dezelfde tenaamstelling van het lidmaatschap en het lidmaatschapsnummer van O&O nodig.
Een inschrijfformulier geldt voor één cursist en voor één Module/ Workshop. Meervoudige opgaven op een formulier en onvolledig ingevulde formulieren kunnen niet verwerkt worden.
Binnen 2 weken na inschrijving, ontvangt de cursist een bevestiging van het cursusbureau. Deze bevestiging, samen met het inschrijfformulier en de betaling geldt als cursusovereenkomst en is alleen in uitzonderlijke gevallen te ontbinden.
Indien men niet voor de betreffende cursus geplaatst kan worden, dient men zich opnieuw in te schrijven voor een volgende cursus. Indien men niet geplaatst kan worden voor de betreffende cursus en afziet van inschrijving, wordt het cursusgeld geretourneerd.
Mochten er voor een cursus niet voldoende aanmeldingen zijn, dan kan door de cursusleiding besloten worden om de inschrijvingen te verschuiven naar een volgende gelegenheid. De cursist ontvangt hierover een bericht van het cursusbureau.
Indien een cursist inschrijft voor een cursus en nog niet volledig voldoet aan de voorwaarden (zoals bijvoorbeeld een benodigde vooropleiding), wordt de cursist, totdat aan alle voorwaarden is voldaan, op een reservelijst geplaatst.
Inschrijving kan tot twee weken voor aanvang van decursus, indien er nog plaatsingsmogelijkheden zijn.
Overleg omtrent deelname aan cursussen kan via het cursusbureau.

Betaling
Met het inschrijven verbindt de cursist zich tot deelname aan de cursusen verplicht zich tot betaling.In de cursusprijs zijn inbegrepen alle cursusdagen en het bijbehorende examen inclusief het lesboek en koffie/thee en lunch.
Voor een herexamen dient men bij de aanvraag gelijktijdig de betaling te verrichten.

Aanwezigheidsplicht en examen
Alle cursusdagen moeten worden bijgewoond, dit is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het examen. Alleen in geval van overmacht wordt hiervan afgeweken, dit wordt beoordeeld door de cursusleiding. Cursist dient in geval van verhindering dit vooraf te overleggen met het cursusbureau of de betreffende docent. Indien u een lesdag gemist hebt en de cursusleiding is van mening dat deze lesdag ingehaald moet worden, dan ontvangt u hiervoor een factuur. Per in te halen lesdag wordt 75 euro in rekening gebracht.
De cursist moet op de dag van het examen de leeftijd van 18 hebben bereikt.
De cursist heeft het recht om deel te nemen aan het examen, het examen is inbegrepen in het cursusbedrag. Wanneer de cursist verhinderd of om andere reden niet aanwezig is op de examendatum waarvoor de cursist zich heeft aangemeld, dient hij/zij zich ten minste drie weken voor het examen schriftelijk af te melden bij het cursusbureau. Indien de cursist niet is afgemeld geldt het eerstvolgende examen als een tweede examen en zullen er kosten in rekening worden gebracht t.w. 50 euro.
Bij de theorie examens kan er twee maal een herexamen worden aangevraagd, de kosten voor een herexamen theorie bedragen 50 euro. De kosten voor een herexamen praktijk bedragen 100 euro.
Om deel te nemen aan het praktijkexamen van module C moet de deelnemer geslaagd zijn voor het theorie examen van deze module en moet aan alle verdere voorwaarden voor het afronden van het cursustraject zijn voldaan.

Annuleren
Annuleren kan alleen schriftelijk, gericht aan het cursusbureau. Overleg omtrent annulering kan alleen met het cursusbureau.
Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de Module/ workshop/examen, worden administratiekosten in rekening gebracht.Kosten voor de module A, B, HRH, workshops en theorie- of praktijkexamens zijn 50 euro. Kosten voor de module C 100 euro.Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de Module/Workshop, is geen restitutie van cursusgeld c.q. examengeld meer mogelijk, tenzij er sprake is van overmacht, dit ter beoordeling van het bestuur. Het is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de cursus een ander aan te melden die de plaats in de cursus overneemt, mits die ander op het moment van aanmelden aan alle voorwaarden voldoet om aan de cursus deel te nemen.

Deelname en aansprakelijkheid
Deelnemers dienen de aanwijzingen en richtlijnen van de cursusleiding op te volgen.
Deelnemers zijn zelf aansprakelijk voor eventuele schade, veroorzaakt door henzelf of de hond. Zij dragen er zorg voor dat zowel zijzelf als de door hen begeleide hond voldoende WA-verzekerd zijn.
Ook zorgen zij ervoor dat de door hen begeleide hond gezond, vrij van parasieten en voldoende ingeënt is.
Tijdens de theoriemodules en de examens is het de cursist niet toegestaan een hond met zich mee te brengen anders dan een officieel erkende hulp- of assistentiehond.

Cursusinhoud
De inhoud van de boeken en overig lesmateriaal van de cursussen is eigendom van O&O en mag niet worden verveelvoudigd op generlei wijze, zonder de uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van O&O.

Klachten
Eventuele klachten over de kwaliteit van de cursus kan men schriftelijk indienen bij het secretariaat. Zie hiervoor de klachtenprocedure.

Tenslotte
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de cursusleiding in samenspraak met het bestuur van O&O.
In uitzonderlijke gevallen kan, in overleg met de cursusleiding en/of bestuur worden afgeweken van dit reglement.

• Er zal op korte termijn nog een wijziging woren aangebracht in het examenreglement. Deze wordt kenbaar gemaakt via de website en een verwijzing op facebook.

­

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld je aan en je wordt als eerste op de hoogte gehouden van activiteiten, lezingen, acties, onderzoeksresultaten etc!

 

Waar wij voor staan

Positief
We werken vanuit een positieve, hond- en mensvriendelijke benadering

 

Veel praktijk
Naast theorie bieden we veel praktijkoefeningen, zodat de instructeur op het veld in staat is de combinatie begeleider - hond optimaal, afgestemd op hun individuele behoeften te ondersteunen

 

Divers
We maken gebruik van veel verschillende methodieken, waardoor de instructeur beschikt over een breed arsenaal van benaderingen

 

Nieuwsgierig
We hebben een open houding naar ontwikkelingen in het veld en de wetenschap.

 

Kritisch
Nieuwe benaderingen worden op hun bruikbaarheid beproefd en - indien positief beoordeeld - in het opleidingsaanbod opgenomen.

 

Betrouwbaar
O&O is in 1980 opgericht en telt ca. 2000 leden. Sinds de oprichting hebben duizenden cursisten een opleiding bij O&O gevolgd.
O&O is lid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

Meer informatie? Bel ons! 06-12113055
(ma-vr tussen 9.30 uur en 14.00)

 

­